Verzoekgerechtigden

De verzoekgerechtigden van het Constitioneel Hof zijn:

1) Tenminste 7 leden van de Nationale Assemblee

2) De President of namens hem de Minister belast met justitiële aangelegenheden

3) De President van het Hof van Justitie

4) Een advocaat die is toegelaten tot de balie van het Hof van Justitie

5) Belanghebbenden (via een advocaat die is toegelaten tot de balie van het Hof van Justitie).

Artikel 15

Het verzoekschrift, bedoeld in artikel 12 leden 1, 2 en 3 en artikel 13 lid 1, moet zijn ingediend:
a. tijdens de behandeling van een wetsontwerp, waarvan vooraf de toetsing van het Hof wenselijk is;
b. nadat de desbetreffende wet of gedeelte daarvan in werking is getreden, onderscheidenlijk het bestuursbesluit is bekendgemaakt of anderszins ter kennis van de belanghebbende is gebracht, of geacht kan worden te zijn gebracht;

Het gedagtekend verzoekschrift moet inhouden:
a. de naam en voornamen, de woonplaats en de handtekening van de verzoeker, alsmede die van zijn gemachtigde; slechts advocaten kunnen als gemachtigden optreden;
b. de hoedanigheid van de verzoeker;
c. het ontwerp van het verzoek, onder vermelding van de bepalingen van de Grondwet of van de volkenrechtelijke overeenkomst, waarmee de wet of gedeelte daarvan of het bestuursbesluit in strijd worden geacht;
d. andere gegevens, door het Hof aagegeven, die voor de beoordeling van het verzoek van belang kunnen zijn.

Het verzoekschrift is aan zegelrecht onderworpen.

Het Constitutioneel Hof is het grondwettelijk hof van de Republiek Suriname in Paramaribo.

Contact ons

Telefoon: 424145/ 424178

Adres: Limapostraat no. 22 / Hk Watermolenstraat.

Email: secretariaat.chof@gmail.com

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 8.00u tot en met 15.00u.
Vrijdag van 8.00 uur tot en met 14.30 uur.
Zaterdag & zondag – Gesloten.

@Copyright | Constitutioneel Hof |  All Rights Reserved 

Development by Datasur