You are currently viewing Presentaties voor CHof; rechtsvraag nog niet beantwoord

Presentaties voor CHof; rechtsvraag nog niet beantwoord

  • Post category:CHOF Nieuws

De leden van het Constitutioneel Hof (CHof) buigen zich nog over de rechtsvraag die in mei 2020 is gesteld door zeven Assembleeleden. Zij hebben gevraagd om de Amnestiewet te toetsen aan de Grondwet en volkenrechtelijke overeenkomsten. Het CHof heeft door omstandigheden nog geen beslissing kunnen nemen over de toetsing. Er zijn intussen presentaties verzorgd voor de leden van het CHof over staatsrechtelijke vraagstukken.

 
“Het CHof is het Centrum voor Democratie en Rechtspleging zeer erkentelijk voor de ruimte geboden aan professor Jan de Boer om twee presentaties te houden voor leden van ons Hof, die verband houden met het nieuwe Burgerlijk Wetboek,” zegt Gloria Stirling, voorzitter van het CHof. De eerste presentatie is verzorgd op 19 maart en de tweede op dinsdag 23 maart op het kantoor van het CHof aan de Lim A Postraat. Stirling benadrukt dat deze presentaties van  belang zijn voor het vernemen van elkaars inzichten op het gebied van staatsrechtelijke vraagstukken.
 
De Boer is lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten en is tevens rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Curaçao. Er is onder andere gediscussieerd over de Grondwet van de Republiek Suriname, Wet  Constitutioneel Hof, Rule of Law, Belangenafweging, Amnestie en Verzoenings- en Waarheidscommissies. Deze expertise voortgekomen uit de presentaties biedt een verruiming en bevestiging van standpunten en inzichten die van belang kunnen  zijn voor de te nemen beslissing door het CHof. Dit ter beantwoording van de rechtsvraag die gesteld is door de Assembleeleden, zegt de voorzitter. Volgens de wet kan het CHof ook deskundigen horen voor de besluitvorming. De Mensenrechtenspecialist Margo Waterval heeft eind 2020 ook een presentatie gehouden over Mensenrechten en Verdragen.
 

Momenteel is het CHof nog wachtende op de formele benoeming van een secretaris. Zodra dit een feit is, kan volgens Stirling in snel tempo worden voortgegaan met het formaliseren van de beslissing, welke binnen niet al te lange termijn kan worden verwacht. Door allerlei onvoorziene omstandigheden zowel operationeel als administratief, en het feit dat voor een rechtsgeldige beslissing van het CHof deze mede ondertekend moet zijn door de secretaris, duurt de beantwoording van de rechtsvraag volgens Stirling langer dan noodzakelijk.

Voor de beëdiging van de plaatsvervangend secretaris van het CHof zijn de leden van het CHof en plaatsvervangende leden bijeengekomen. Breidel heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter CHof.

De plaatsvervangend secretaris is voorlopig belast met de leiding van het secretariaat van het CHof. Haar taakstelling houdt eveneens in het hebben van de dagelijkse leiding en het begeleiden van ingekomen verzoekschriften alsmede het uitschrijven van vergaderingen namens de voorzitter. Ook het nagaan als de verzoekschriften aan de eisen van de wet voldoen.

CHof zal op donderdag tijdens een openbare vergadering een uitspraak doen over de gewijzigde Amnestiewet als deze wel of niet in strijd is met de grondwet en of volkenrechtelijke overeenkomsten. Wanneer het CHof oordeelt dat er strijdigheid is met de Grondwet of een volkenrechtelijke overeenkomst, wordt de desbetreffende wet of een gedeelte daarvan geacht onverbindend te zijn (artikel 144, lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname). Mocht het CHof oordelen dat de wet wel verenigbaar is met de grondwet en of volkenrechtelijke overeenkomsten, dan is het wel van toepassing in de praktijk.

Het CHof bemoeit verder niet wat met het besluit wordt gedaan. Het instituut moet slechts aangeven als een wet of gedeelten van een wet strijdig zijn. De zitting zal worden gehouden in het gebouw van het CHof op de hoek van de Watermolen- en Lim A Postraat. Vanwege de COVID-19-maatregelen kunnen niet veel personen erbij zijn.